ਜੌਹਰ ਦਾ ਚੌਬਾਰਾ | جوہل داچوبارہ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ تے اواگت بنگلے دی ڈِنگی پکّی یار او جوہلاں دے اڈے تے جتھوں اٹی دے ٹانگے چلدے سی، پکی دے پرلے پاسے اک چوبارہ ہندا سی۔ تھلے چاء داہوٹل اتے الیکشن آفس۔ او ہالے وی اوتھے ای اے؟ تینوں او چوبارہ کتھوں چیتے آگیا اپنے تایازاد بھرا حفیظ نال فون تے گل […]

Pul Shah Daula

That morning, I had returned to those familiar fields, to explore that bridge on the old alignment of Grand Trunk Road; a bridge frequented by Muhgal Kings, and other Kings who were not Mughal, their royal entourages and battle expeditions; a bridge that had witnessed a Mughal Coronation.